وحید صادقی

وحید صادقی

مدیر متوسطه ۲

۲۹ سال سابقه در آموزش و پرورش

وحید صادقی

مدیر متوسطه ۲

حامد سنچولی

حامد سنچولی

مدیریت متوسطه ۱

حامد سنچولی

مدیریت متوسطه ۱

سید علی موسوی

سید علی موسوی

معاونت انضباطی

توضیحات

سید علی موسوی

معاونت انضباطی

امین آقا ملایی

امین آقا ملایی

معاونت تربیتی متوسطه ۲

توضیحات

امین آقا ملایی

معاونت تربیتی متوسطه ۲

مهدی سنچولی

مهدی سنچولی

معاونت تربیتی متوسطه ۱

توضیحات

مهدی سنچولی

معاونت تربیتی متوسطه ۱

الیاس آزادی

الیاس آزادی

تدارکات

الیاس آزادی

تدارکات