⇐سال دهم  

◊زیست شناسی۱ 

مدارس معمولی  ←   سه ساعت      مدرسه رستگاران  ←    پنج ساعت

◊ریاصی۱ 

مدارس معمولی  ←  چهار ساعت      مدرسه رستگاران  ← پنج ساعت

◊فیزیک۱

مدارس معمولی    ←    سه ساعت       مدرسه رستگاران      ←   چهار ساعت 

◊شیمی ۱ 

مدارس معمولی   ←       سه ساعت       مدرسه رستگاران      ←   چهار ساعت

◊انگلیسی 

مدارس معمولی   ←        سه ساعت       مدرسه رستگاران      ←   چهار ساعت 

⇐سال دوازدهم تجربی 

زیست شناسی-۳ 

مدارس معمولی    ←  چهار ساعت      مدرسه رستگاران  ←   پنج ساعت

شمی-۳

مدارس معمولی  ←   چهار ساعت      مدرسه رستگاران  ←   پنج ساعت

ریاضی-۳ 

مدارس معمولی  ←   چهار ساعت      مدرسه رستگاران  ←   شش ساعت

فیزیک-۳ 

مدارس معمولی  ←   سه  ساعت      مدرسه رستگاران  ←   پنج ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *